Aşçı Mutfakta Aşure Tarifi (Tam ölçülü )

 • ascimutfakta
  Ekleyen:
  1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
  Loading...
  Aşçı Mutfakta Aşure Tarifi (Tam ölçülü )
  30
  kişilik
  120
  dakika

  Yaklaşık 25-30 porsiyonluk harika aşure tarifimizdir.Damak tadınıza göre farklı malzemeler ilave edip dilediğiniz malzemeleri eksiltebilirsiniz.Ancak aşure hazırlamak biraz deneyim gerektirir.Bazı malzemeleri tam pişirmeden aşureye eklerseniz ya da çok sulu , çok katı hazırlarsanız aşurenizin tadı hoş olmayacaktır.Bunun için bir çırpıda aşure hazırlayamazsınız.Sabırla acele etmeden tarifimizi birebir uygularsanız mutfak deneyiminizi de göz önünde bulundurarak harika bir aşure hazırlayabilirsiniz.

  aşure1

  Mide rahatsızlığı olanlar ya da tercihinize göre gazlı gıdaların , yani fasulye  ve nohutun suyunu değiştirip aynı miktarda su ekleyip aşureye ilave edebilirsiniz.

   

  23 Ekim 2015 Cuma günü hicri 10 Muharrem 1437

  11 Ekim 2016 Salı günü hicri 10 Muharrem 1438 olup Aşure günüdür.

  Aşure gününden biraz bahsedelim daha sonra tarifimize geçeceğiz 🙂

  AŞURE GÜNÜ

  Aşure, on manasına gelen “aşr” kelimesinden alınmıştır. Hicrî senenin birinci ayı olan Muharrem ayının onuncu gününe Aşure günü denilmiştir. Muharrem ayının onuna rastlayan aşure gününün fazileti de o günde cereyan ede gelmiş olaylardan kaynaklanmaktadır ki, Cenâb-ı Hak, bu mübarek günde on peygamberine on büyük ihsanda bulunmuştur. Şöyle ki:

  1- Hz. Adem (A.S.)ın tövbesi bu gün kabul edilmiştir.
  2- Hz. Nûh (A.S.)ın gemisi bu günde, Cudî dağının üzerine, karaya oturmuştur.
  3- Hz. İbrahim (A.S.) bu günde dünyaya gelmiştir.
  4- Hz. Yakub (A.S.)ın gözleri aşure günü tekrar görmeye başladı.
  5- Hz. Yunus (A.S.) balığın karnından bugün kurtulmuştur.
  6- Hz. Yusuf (A.S.) kuyudan aşure günü çıkarılmıştır.
  7- Cenab-ı Hak, Musa (A.S.)a aşure gününde mucize ihsan etmiş, denizi yararak Firavun ve askerlerini sulara boğmuştur.
  8- Hz. Davud (A.S.)ın tövbesi bu gün kabul buyrulmuştur.
  9- Hz. İsa (A.S.) aşure günü doğmuş ve o günde de göklere kaldırılmıştır.
  10- Hz. Peygamber (S.A.V.) Efendimizin tasavvur edilebilen gelmiş geçmiş bütün günahları aşure gününde afv edilmiştir.

  Ayrıca, Hz. İdris (A.S.)ın göklere kaldırılışının, Hz. Eyyüb (A.S.)ın hastalıktan kurtuluşunun ve Hz. Süleyman (A.S.)a saltanatının ihsan edilişinin de aşure gününde vaki olduğu rivayet edilmektedir.1

  AŞURE ORUCU

  Muharrem ayının onuncu günü olan Aşûre günüyle beraber ya ondan bir gün evvel ya da ondan bir gün sonra (yani Muharrem’in 9 ve 10 veya 10 ve 11) olmak üzere iki gün oruç tutulur ki sünnettir.2 Büyük mükâfatı vardır. Ebû Katade (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:

  “Aşûre günü orucunun, önceki yılın günahlarına kefaret olacağını ALLAH Teâlâ’nın rahmeti’nden umarım”3 buyurmuşlardır.

  Hz. Aişe (R.A.) şöyle demiştir; Cahiliyyet devrinde Kureyş aşure günü oruç tutardı. Hicretten evvel Resûlullah (S.A.V.) de aşure orucu tutardı. Medine-i Münevvere’ye geldiği zaman da âdeti üzere bu orucu tuttu ve sahabelere de bu orucu tutmalarını emretti. İkinci sene Ramazan orucu farz kılınınca aşure günü orucunu terk etti. Artık isteyen bu orucu tuttu, dileyen de onu terk etti.4

  Kureyş’in aşure günü oruç tutmaları Hz. İbrahim (A.S.) ve Hz. İs-mail (A.S.) gibi eski peygamberlerin şeriatlerinden kendilerine gelen haberlerden dolayı olsa gerektir. Kureyş, aşure gününü o günde Kabe’nin örtüsünü örtmek suretiyle tazim ediyorlardı.

  Abdullah b. Abbas (R.A.) şöyle demiştir: Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz; Medine-i münevvereye geldiğinde Yahudilerin aşûre günü oruç tuttuklarını gördü de:
  ” Bu ne orucudur? diye sordu. Yahudiler:
  – Bu gün, iyi bir gündür. Bu gün, ALLAH Teâlâ’nın İsrail oğullarını düşmanlarından kurtardığı bir gündür. Hz. Musa (A.S.) bu ilâhî lütfe bir şükür olarak bu gün oruç tutmuştur, dediler. Resûlullah (S.A.V.):
  “Biz Hz. Musa (A.S.)’ya sizden daha fazla müstahakız, buyurdu da, Mekke-i mükerremedeki gibi o günü oruç tuttu ve sahabelere de bu orucu tutmalarını emir buyurdu…”5

  Tabii ki, bir önceki hadis-i şerifte de belirtildiği gibi Ramazan orucu farz kılınınca bu emir muhayyerliğe dönüşmüştür.

  Burada şu önemli hususu da belirtelim ki: Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz, peygamberliğinin ilk zamanlarında vahiy gelmeyen hususlarda ehl-i kitaba muvafakat etmeyi severdi. Bu, bilhassa putperestlere muhalefet eden hususlarda böyleydi. Ne zaman ki Mekke-i Mükerreme fetih edildi, İslâm, her yerde şöhret ve üstünlük elde etti, bütün konularda derhal ehl-i kitaba muhalefeti ilan etmiştir. Mesela:

  Abdullah b. Abbas (R.A.)’dan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimize: Aşûre gününe Yahudi ve Hıristiyanların da tazim ettikleri ve o günde oruç tuttukları hatırlatıldığında, Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
  “Gelecek seneye inşa ALLAH dokuzuncu gün oruç tutarız,” buyurmuşlardır. Fakat gelecek sene gelmeden Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz vefat etmişlerdir.”6

  Yine Abdullah b. Abbas (R.A.)’dan rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
  “Aşure günü oruç tutunuz ve o hususta Yahudilere muhalefet edin. Binaenaleyh aşureden bir gün önce veya bir gün sonra da oruç tutun, buyurmuşlardır.”7 Bu bakımdan sadece aşure günü oruç tutmak mekruhtur.8

  Yine dinimiz İslâmiyet; güneş doğarken, zevalde (tam tepede) iken ve batarken, ateşe karşı namaz kılmayı yasaklamıştır. Bunun sebebi de, güneşe tapan ve ateşe tapınan milletlere benzemememizi temin etmektir.9 Bakınız, dinimiz ibadet hususlarında bile gayrimüslimlere benzemeye müsaade etmemektedir. Peki onlara şahsî, ev veya iş hayatımızda benzemeye hiç müsaade eder mi? Elbette etmez.

  Dinimiz; kâfirlere, münafıklara, batıl din ve ideoloji mensuplarına muhalefet etmeyi emretmiş ve onlara benzemeyi kesin bir şekilde haram kılmıştır. Çünkü dış görünüş itibarıyla onlara benzemek, neticede ahlakî değerlerde, kötü ve çirkin işlerde ve hatta inançta onlara benzemeye sebep olur. Gerçekten giyimde, sözde, davranışta ve işlerdeki benzeşmeler kalplere tesir ederek onlara karşı sevgi ve saygı meydana getirir. Kısacası gayrimüslimlere benzemenin haram olduğunda icma vardır.10

  Aşûre günü, ziyafet hazırlamak, aile halkını sevindirmek, sene boyunca bereketlere vesile olur.

  Ebû Saidi’l-Hudrî (R.A.)den rivayete göre Hz.Peygamber (S.A.V.) Efendimiz:
  “Aşûre günü, aile efradına yeme-içmesini bol yapan kimseye, Cenâb-ı Hak sene boyunca rızkını genişletip bollaştırır,”11 buyurmuşlardır.

  aviary-photo_131206683506591933

  Süfyan-ı Sevri der ki: Biz bunu denedik ve öyle bulduk. Münavi: O günde Hz. Nûh Aleyhisselâm’ın ve yanındakilerin, Tufan’dan kurtulmuş olarak ilk defa karaya indiklerini, selamet ve bereket içinde, ailelerinin geçimliklerini hazırlamakla emr olunduklarını, böylece bu günün geçim vazifelerinde bir genişlik ve bolluk günü olduğunu, bu bolluğa her sene katılmanın bir sünnet kılındığını, selef-i salihinden naklen belirtir. O gündeki bolluk ve bereketin tecrübeyle sabit olduğunu birçokları söylemiştir. Hz. Cabir (R.A.) bunlardan biridir. İbn-i Uyeyne: “Biz bunu elli veya altmış yıl denedik” diyerek te’yid etmiştir.12

  aviary-photo_131206684676750964

  Aşure Tatlısı

  Aşure günü, aşûre isimli bir tatlı pişirilir. Menşei şöyle rivayet edilir: Hz. Nuh (A.S.)ın gemisi, aşure günü Cudi dağının tepesine oturunca, gemidekiler tufandan kurtuluş gününü kutlamak istemişler ve geminin ambarında arta kalan erzakı karıştırıp bir yemek pişirmişler. İşte aşure pişirme âdeti buradan kalmıştır.

   

  dipnot

  (1) Ayni, Umdetü’l-Kari, Savm:69, 8/233.
  (2( Alemgir, el-Fetava’l-Hihdiyye. 1/202
  (3) Tirmizi. Savm: 48
  (4) Buhari, 1, 69,Tefsir, sure: 2, 24, Savm:, Menakıbü’l-Ensar: 26; Müslim, Sıyam: 114-116, Ebû Davud, Sıyam: 64. Tirmizi, Savm: 48, Darimi, Savm: 46, Muvatta, Sıyam: 33 A. b. Hanbel. 2/57, 143, 4/29, 50, 6/162
  (5) Buhari, Savm:69; Müslim; Sıyam:127; Ebu Dâvud: Sıyam:64; İbn-i Mâce; Sıyam:41; Darimi; Savm:46; A.b. Hanbel; 1/291, 310, 336, 340
  (6) MüsIim. Sıyam: 133, Ebu Davud. Sıyam: 65
  (7) A.b. Hanbel, 1/241, Beyheki, Şuabu’l-iman, 3/365
  (8) Alemgir, el-Fetava’l-Hihdiyye. 1/202
  (9) Alemgir, el-Fetava’l-Hindiyye, 1/52.
  (10) İskilipli Mehmet Atıf, Frenk Mukallitliği ve Şapka, 4
  (11) Beyhaki, Şuabu’l-İman, 3/366
  (12) Münâvi, Feyzu’l-Kadir Şerhu Camiis-Sagir, 6/235

   

  Malzemeler

   

  • 4 su bardağı buğday ( 800 ml )
  • 1,5 su bardağından biraz fazla nohut ( 250 gr )
  • 1,5 su bardağından biraz fazla kuru fasulye ( 250 gr )
  • Yarım çay bardağı pirinç  ( büyük boy brdk )
  • Yarım çay bardağı bulgur ( büyük boy brdk )
  • Yarım çay bardağı arpa şehriye ( büyük boy brdk )isteğe bağlı
  • Kuru kayısı ( 100 gr )
  • Kuru incir ( 100 gr )
  • İzmir üzüm ( 100 gr )
  • Siyah kuru üzüm ( 100 gr )
  • Yaban mersini ( 100 gr )
  • Kuş üzümü ( 50 gr )
  • 2 adet kabuk tarçın
  • 9-10 adet karanfil
  • 1 adet portakal rendesi
  • 1 adet limon rendesi
  • 1 adet ayva rendesi
  • 2 çay kaşığı tuz
  • Yaklaşık 8 su bardağı toz şeker

  Süslemesi için

  • Fındık
  • Ceviz
  • Nar
  • Tarçın
  • Antep fıstığı tozu
  • Hindistan cevizi
  • Yaban mersini
  • Kuş üzümü
  • Kuru üzüm
  • Kuru kayısı
  • Kuru incir

  11

  Yapılışı

  Ön hazırlık olarak buğday seçilir , yıkanıp durulanır.Uygun bir kaba aktarılır.Üzerine 4 su bardağı su ilave edilir.Ara sıra suyu süzülüp değiştirilerek 1 gece suda bekletilir.

  Nohut seçilir , yıkanıp durulanır , 5 su bardağı suda 1 gece bekletilir.

  Kuru fasulye seçilir , yıkanıp durulanır , 5 su bardağı suda 1 gece bekletilir.

  Üzerlerine kapak kapatılır.

  10

  İzmir üzüm ve siyah üzüm yaklaşık 1 saat suda bekletilir.Yıkanır 50 şer gr. alınarak havlu peçetenin üzerine yerleştirilerek ertesi güne kadar kurutulur.( üzerini süslemek için )

  Üzümlerin diğer yarısı şişmesi için ertesi güne kadar bekletilir.Üzerine kapak kapatılır suyu süzülmez.

  9

  Akşamdan hazırlanacak olanlar bu kadar.

  aşure2

  Ertesi gün  nohut , kuru fasulye  , buğday süzülerek ayrı tencerelere alınır.Buğday 4 su bardağı suda pişirilir.Nohut 5 su bardağı suda pişirilir.Kuru fasulye 5 su bardağı suda iyice pişirilir. ( Ayrı pişirmemizin sebebi pişme sürelerinin farklılığıdır ) Çıkan köpükler kevgir yardımıyla alınarak atılır.

  Suyu çekilen fasulye ve nohuta bir miktar soğuk su ilave edilerek iyice pişmesi sağlanır.Piştikten sonra suyu süzülür. ( Az pişirilirse aşure kıvamlı olmaz.)

  aviary-photo_131206687345472187

  Ortalama pişirme süreleri

  •  Buğday düdüklü tencerede, kaynama noktasında düdüğü kapatılarak kısık ateşte yaklaşık 60 dk pişirilir.
  • Nohut tencerede  , yüksek ısıda kaynadıktan sonra kısık ateşte 60 dk pişirilir.
  • Kuru fasulye tencerede ,yüksek ısıda kaynadıktan sonra kısık ateşte 40-50 dk pişirilir.

  NOT : Pişirme süreleri buğday , nohut ve kuru fasulyenin cinsine ve büyüklüğüne göre farklılık gösterebilir.Önemli olan buğdayı iyice dağılana kadar fasulye ve nohutu iyice kum gibi tabiriyle olana kadar pişirmektir.

  aviary-photo_131206684273499047

  Akşamdan bekletilen üzümler suyu ile birlikte uygun bir tencereye alınır.Yaklaşık 10 dakika pişirilir.

  aviary-photo_131206684455411273

  Tencerede buğday , nohut , kuru fasulye ve üzümler pişerken kuru kayısı ve incirden bir miktar üzerini süslemek için ayrılır.Kalanı ılık suda 5-10 dk bekletilir.Suyu süzülür.İyice yıkanır.İkiye bölünerek istenmeyen bir durum kontrolü için kuru meyvelerin içi kontrol edilir.

  Minik minik dilimlenerek ayrı cezvelere alınır.

  6

  5

   

  8

  7

   

  Üzerine yaklaşık 2 su bardağı su ilave edilerek yüksek ısıda pişirilir.Kaynama noktasında kısık ateşe alınarak yumuşayana kadar yaklaşık 20 – 30 dk pişirilir.

  ( Bu arada tencereler kontrollü karıştırılır , suyu azaldıysa dibe yapışmaması için bir miktar su veya süt ilave edilir )

  aviary-photo_131206685285188709

  Karanfil ve kabuk tarçın tercihen bir cezvede bir miktar su ilave edilerek pişirilir.Piştikten sonra tel süzgeç ile süzülerek aşure tenceresine ilave edilir.

  Pirinç , bulgur  ( iyice dağılmalı ), arpa şehriye ayrı cezvelerde bir miktar su ilave edilerek pişirilir.Suyu süzülmeden aşure tenceresine ilave edilir.

  aviary-photo_131206685653330139

  Pişen malzemelerin tamamı buğday tenceresine ilave edilerek karıştırılır.Ya da evinizdeki en büyük aşure tenceresine alınır.Portakal , limon ve ayva kabukları rendelenerek aşure tenceresine ilave edilir.

  aviary-photo_131206688450165598

  Tüm malzemeler birleştirildiğine göre bir taşım kaynatarak şeker ilave edilir.

  Yaklaşık 15-20 dakika pişirilerek ocak kapatılır.Kepçe yardımıyla kaselere aktarılır.

  4

  Aşurenin kıvamı puding gibi katı olmamasına özen gösterin.Soğuduktan sonra dahada katılaşacağını unutmayın.Sulu puding ya da sütlaç kıvamında olması tercih edilir.Katı olursa süt veya su ilave edebilir , sulu olursa bir miktar nişastayı su ile açarak karıştıra karıştıra aşureye ilave edip bir taşım kaynatarak kıvamını ayarlayabilirsiniz.

  3

  Soğuyup üzeri kuruduktan sonra arzuya göre süslenir.

  aviary-photo_131206684029090498

  aşure1

  Hicri yılbaşımız hayırlı , Aşure günümüz mübarek olsun…

  aviary-photo_131206684974736109

   

  Afiyet şifa olsun…

  ”……Yiyiniz içiniz fakat israf etmeyiniz. Çünkü Allah israf edenleri sevmez .” Araf / 31

   

  ESEN KALIN.

   

  ___________________

  ” Bu sitedeki Fikir ve Sanat Eserleri , 5846 sayılı kanun ile gerek cezai gerekse hukuki düzenlemelerle korunmaktadır.
   Tariflerin ve fotoğrafların sahibi www.ascimutfakta.com dur.
  Bu nedenle sitedeki içerikler izinsiz kopyalanamaz , alıntı yapılamaz ”
  İletişim adresi: info@ascimutfakta.com